Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka tavoitteena on hoitaa tai lieventää mielenterveysongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä. Terapia on asiakkaan ja terapeutin välinen tasavertainen yhteistyösuhde, jossa hoidetaan mm. masennusta, ahdistusta, pelkoja ja ihmissuhdeongelmia. Psykoterapia tukee asiakkaan psyykkistä kasvua ja vahvistaa hänen resurssejaan ratkaista itse ongelmiaan. Terapian avulla asiakas saa uudenlaisen suhteen itseensä ja muihin. Se lisää itseymmärrystä sekä sallivampaa suhdetta itseen. Terapian tavoitteet, pituus ja tiheys määritellään hoidon alussa tehdyssä yhteistyösopimuksessa.

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja ja se on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi mm. masennustiloissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Kognitiivinen psykoterapia tutkii yksilön hyvinvointia rajoittavia ajatustapoja, sekä kyseenalaistaa ja strukturoi niitä uudelleen.